Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

OP TP

Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrany finančných záujmov EÚ. Implementáciu OP TP zabezpečuje Úrad vlády SR, ktorý bol uznesením vlády SR č. 233/2014 zo dňa 14. mája 2014 schválený ako Riadiaci orgán pre OP TP. Úrad vládneho auditu patrí v programovom období 2014-2020 medzi oprávnených prijímateľov v rámci OP TP a v nadväznosti na to realizuje viacero projektov.

Projekty

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu VII.

Web_UVA_ OPTP_mzdy VII..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,85 kB
Vložené: 2. 10. 2023

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu VI.

Web_ÚVA_ OPTP_mzdy VI..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,13 kB
Vložené: 26. 4. 2023

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu V.

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu V.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,68 kB
Vložené: 28. 9. 2022

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu IV.

Web_UVA_OPTP_mzdy_IV..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 566,29 kB
Vložené: 23. 9. 2021

Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu II

WebUVAOPTPCPII.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,75 kB
Vložené: 23. 9. 2021

Výučba anglického jazyka pre administratívne kapacity Úradu vládneho auditu

Web_UVA_OPTP_kurz_AJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,68 kB
Vložené: 23. 9. 2021

Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu

WebUVAOPTPCP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,46 kB
Vložené: 23. 9. 2021

Znalecké služby pre potreby Úradu vládneho audit

OPTP_znalci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,09 kB
Vložené: 23. 9. 2021

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu

Web_UVA_OPTP_mzdy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,6 kB
Vložené: 23. 9. 2021

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu II

Web_UVA_OPTP_mzdy_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,17 kB
Vložené: 23. 9. 2021

Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu III

Web_UVA_OPTP_mzdy_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,79 kB
Vložené: 23. 9. 2021