Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

OP TP

Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, publicity, vytvárania sietí, vybavovania podaní a podnetov, kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ochrany finančných záujmov EÚ. Implementáciu OP TP zabezpečuje Úrad vlády SR, ktorý bol uznesením vlády SR č. 233/2014 zo dňa 14. mája 2014 schválený ako Riadiaci orgán pre OP TP. Úrad vládneho auditu patrí v programovom období 2014-2020 medzi oprávnených prijímateľov v rámci OP TP a v nadväznosti na to realizuje viacero projektov.

Projekty

"Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu II"

WebUVAOPTPCPII.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,75 kB
Vložené: 18. 9. 2020

"Výučba anglického jazyka pre administratívne kapacity Úradu vládneho auditu"

Web_UVA_OPTP_kurz_AJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,68 kB
Vložené: 18. 9. 2020

“Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu”

WebUVAOPTPCP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,46 kB
Vložené: 18. 9. 2020

“Znalecké služby pre potreby Úradu vládneho auditu

OPTP_znalci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,09 kB
Vložené: 5. 10. 2020

“Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu”

Web_UVA_OPTP_mzdy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,6 kB
Vložené: 18. 9. 2020

“Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu II”

Web_UVA_OPTP_mzdy_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,17 kB
Vložené: 18. 9. 2020

“Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu III”

Web_UVA_OPTP_mzdy_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,79 kB
Vložené: 18. 9. 2020