Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Základné informácie

Sídlo:

T. G. Masaryka 10
P. O. BOX 194
960 01  Zvolen

Telefón: + 421 45 5240011
Fax: + 421 45 5240050
E-mail: uva(at)uva.sk 

Korešpondenčná adresa:

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

 

Zodpovedná osoba - Ochrana osobných údajov

zodpovedna.osoba(at)uva.sk, tel.: +421/45/52 40 077, mobil: +421/911 229 681

Príjmové účty ŠR pri platbách uložených sankcií:

SK16 8180 0000 0070 0055 0709
SK25 8180 0000 0070 0055 0741
SK47 8180 0000 0070 0055 0733

Príjmový účet ŠR Ministerstva financií SR:

SK74 8180 0000 0070 0032 5886

Úradné hodiny podateľne:

  • Pondelok - Štvrtok: 9:00 hod. - 11.00 hod. 12.00 hod. - 14.00 hod.
  • Piatok: 9.00 hod. - 13.00 hod.

Informácia o prijímaní zásielok v zmysle Vyhlášky MV SR č. 410/ 2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení neskorších predpisov

Úrad prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:

  • textové dokumenty - Microsoft Word (DOCX)
  • tabuľky - Microsoft Excel (XLSX)
  • obrázky (JPG, PNG, TIFF)
  • textovo prehliadateľné PDF/A-1a
  • iné formáty po predchádzajúcej dohode obidvoch strán

 

IČO: 50086821, DIČ: 2120168479, Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Výdavkový účet ŠR: SK28 8180 0000 0070 0055 0784, BIC kód: SPSRSKBA

Pracovisko Bratislava

+ 421 2 48 21 29 11
Drieňová 34
826 50  Bratislava 29
 

Pracovisko Košice

+ 421 55 79 67 200
+ 421 55 63 24 835
Tomášikova 35
040 01  Košice
 

Pracovisko Zvolen

+ 421 45 524 00 11
T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen