Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Úrad vládneho auditu

O nás

Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

                                    čítať ďalej

Činnosť úradu

Úrad vládneho auditu vykonáva s pôsobnosťou pre celé územie SR vládny audit verejných financií v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite...

                                      čítať ďalej

Projekty

Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,OP TP“) je programovým dokumentom Slovenskej republiky na programové obdobie 2014–2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia...

                                       čítať ďalej

Transparentnosť

Úrad vládneho auditu je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

                                      čítať ďalej

Infoservis

Úradná tabuľa
Výberové konanie
Poskytovanie informácií
Ochrana osobných údajov
 

                                     čítať ďalej

Úradná tabuľa