Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Vládny audit

Pôsobnosť, kompetencie a právomoci v oblasti vládneho auditu

Úrad vládneho auditu vykonáva s pôsobnosťou pre celé územie SR vládny audit verejných financií v zmysle § 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v povinných osobách podľa § 19 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole  a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v:

orgáne verejnej správy, obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny audit verejných financií, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu, a ich použitie, právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa alebo v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom v osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné financie, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, inej osobe, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napríklad zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Základné pravidlá výkonu vládneho auditu sú upravené v § 20 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a postupoch pre výkon vládneho auditu.

Úrad vládneho auditu vykonáva vládny audit v súlade s postupmi pre výkon vládneho auditu a metodickými usmerneniami, ktoré vydáva a aktualizuje Ministerstvo financií SR.