Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Správny orgán

Vážení občania, živnostníci,

v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom vládneho auditu, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.
Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.
V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Pôsobnosť správneho orgánu ÚVA

 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
 • rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
 • plní ďalšie úlohy v zmysle osobitných predpisov (napr.: Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 •  vykonáva správu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok štátu a postupuje v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zastupuje ÚVA, resp. spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi štátnej správy, NKÚ SR a jeho expozitúrami, policajným zborom, prokuratúrou, súdmi, súdnymi exekútormi, správcami konkurzných podstát a likvidátormi,
 • vydáva potvrdenia o vedení, resp. nevedení správneho konania a vysporiadaní záväzkov voči štátu

Žiadosť o vydanie potvrdenia o vedení/nevedení správneho konania a vysporiadaní záväzkov voči štátu

V písomnej žiadosti o vydanie potvrdenia je potrebné uviesť:
 • základné kontaktné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa; dátum narodenia alebo IČO; adresa pobytu alebo sídlo; telefonický kontakt, príp. e-mailová adresa),
 • inštitúciu, na ktorú má žiadateľ toto potvrdenie predkladať,
 • presný názov projektu,
 • kód výzvy, operačný program, opatrenie, prioritu (prípadne konkrétne ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, kde je požiadavka predloženia potvrdenia Úradu vládneho auditu uvedená (do 31. 12. 2015 správ finančnej kontroly)),
 • termín predkladania žiadosti u poskytovateľa pomoci, ktorého povinnou prílohou je potvrdenie Úradu vládneho auditu (do 31. 12. 2015 správ finančnej kontroly),
 • meno a podpis žiadateľa.
Žiadosti sa podávajú bez kolkov.

Žiadateľom so sídlom, miestom podnikania alebo trvalým pobytom v územných obvodoch:

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Nitriansky kraj
Úrad vládneho auditu
pracovisko Bratislava
oddelenie správneho konania
Drieňová 34
826 50 Bratislava
Telefón: 02/48 21 29 44
 
Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj
Žilinský kraj
Úrad vládneho auditu
pracovisko Zvolen
oddelenie správneho konania
T. G. Masaryka 10 (P. O. BOX 194)
960 01 Zvolen
Telefón: 045/524 00 44
 
Košický kraj
Prešovský kraj
Úrad vládneho auditu
pracovisko Košice
oddelenie správneho konania
Tomášikova 35
040 01 Košice
Telefón: + 421 918 903 416