Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Predstavitelia ÚVA

JUDr. Oľga Polášková

riaditeľka Úradu vládneho auditu a generálna tajomníčka služobného úradu

 
Vzdelanie:   Právnická fakulta UK Bratislava
 
Profesionálna prax:
2016 - súčasnosť / Úrad vládneho auditu
2010 – 2015 / Správa finančnej kontroly Bratislava
1990 – 2010 / Mesto Zvolen
1982 – 1990 / Mestský národný výbor Zvolen
 

Ing. Radoslav Hudák

vedúci pracoviska Zvolen

Ing. Ladislav Vulgan

vedúci pracoviska Bratislava

JUDr. Ivana Urdzíková

vedúca pracoviska Košice

 

Schéma organizačnej štruktúry ÚVA platná od 01.01.2024
Typ: PDF dokument, Velkosť: 455.99 kB