Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Predstavitelia ÚVA

JUDr. Oľga Polášková

riaditeľka Úradu vládneho auditu a generálna tajomníčka služobného úradu

 
Vzdelanie:   Právnická fakulta UK Bratislava
 
Profesionálna prax:
2016 - súčasnosť / Úrad vládneho auditu
2010 – 2015 / Správa finančnej kontroly Bratislava
1990 – 2010 / Mesto Zvolen
1982 – 1990 / Mestský národný výbor Zvolen
 

Ing. Radoslav Hudák

vedúci pracoviska Zvolen

Ing. Ladislav Vulgan

vedúci pracoviska Bratislava

JUDr. Ivana Urdzíková

vedúca pracoviska Košice

 

Schéma organizačnej štruktúry ÚVA platná od 01.10.2021 (106.92 kB)