Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Vedúci zamestnanci

JUDr. Oľga Polášková

riaditeľka

+ 421 2 48 21 29 11
+ 421 903 225 800

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

olga.polaskova@uva.sk

 

 

 

Ing. Ľubica Záchenská

vedúca osobného úradu

+ 421 45 524 00 40
+ 421 908 726  423

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

lubica.zachenska@uva.sk

 

Ing. Radoslav Hudák

vedúci pracoviska

+ 421 45 524 00 12
+ 421 905 636 466

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

radoslav.hudak@uva.sk

Ing. Eva Jelenová

vedúca oddelenia

Oddelenie správneho konania

+ 421 45 524 00 41
+ 421 918 872 664

pracovisko Zvolen

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

eva.jelenova@uva.sk

Ing. Mária Hudáková

vedúca odboru

Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov medzinárodných zdrojov

+ 421 45 524 00 21
+ 421 905 877 090

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

maria.hudakova@uva.sk
 

Ing. Brigita Sabolová

vedúca odboru

Odbor ekonomiky a všeobecnej správy

+ 421 2 48 21 29 23
+ 421 917 555  362

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

brigita.sabolova@uva.sk

JUDr. Ivana Urdzíková

vedúca pracoviska

+ 421 5 56 32 48 32
+ 421 918 571 504

pracovisko Košice

Tomášikova 35
040 01  Košice

ivana.urdzikova@uva.sk

JUDr. Jarmila Vlčková

vedúca oddelenia

Oddelenie správneho konania

+ 421 55 79 67 526

pracovisko Košice

Tomášikova 35
040 01  Košice

jarmila.vlckova@uva.sk

 

Ing. Miroslav Turček

vedúci odboru

Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov vlastných zdrojov

+ 421 2 48 21 29 53
+ 421 918 727  504

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

miroslav.turcek@uva.sk

 

 

 

 


  

 

Ing. Ladislav Vulgan

vedúci pracoviska

+ 421 2 48 21 29 55
+ 421 902 898 782

pracovisko Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

ladislav.vulgan@uva.sk

Mgr. Valér Rabenseifer

vedúci oddelenia

Oddelenie správneho konania

+421 2 48 21 29 41
+421 911 229 674

pracovisko Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

valer.rabenseifer@uva.sk