Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Mgr. Valér Rabenseifer

vedúci oddelenia
Oddelenie správneho konania pracovisko Bratislava

+421 2 48 21 29 41
+421 911 229 674

pracovisko Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

valer.rabenseifer@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:57
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:59
Autor: admin prevod