Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

JUDr. Oľga Polášková

riaditeľka

+ 421 2 48 21 29 11
+ 421 903 225 800

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

olga.polaskova@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:46
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:47
Autor: admin prevod