Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

JUDr. Ivana Urdzíková

vedúca pracoviska Košice

+ 421 5 56 32 48 32
+ 421 918 571 504

pracovisko Košice

Tomášikova 35
040 01  Košice

ivana.urdzikova@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:52
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:54
Autor: admin prevod