Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ing. Ladislav Vulgan

vedúci pracoviska Bratislava

+ 421 2 48 21 29 55
+ 421 902 898 782

pracovisko Bratislava

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

ladislav.vulgan@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:53
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:54
Autor: admin prevod