Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Poskytovanie informácií

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie (ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vybavuje referát vnútornej kontroly a sťažností Úradu vládneho auditu.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

poštou na adresu: 

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

elektronicky:  info(at)uva.sk

telefonicky: 045/5240031,  045/5240011,   02/48212912

telefaxom: 045/5240050, 02/48212999

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Podávanie sťažností, návrhov, podnetov a iných podaní

Sťažnosti možno podať podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov:

v listinnej podobe:

poštou na adresu:

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

v elektronickej podobe e-mailom: staznosti(at)uva.sk

v elektronickej podobe prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy

telefaxom: fax : 045/5240050, 02/48212999

Petície možno podať podľa zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov:

poštou na adresu:

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

elektronicky (podpísaná zaručeným elektronickým podpisom):  podatelna(at)uva.sk, uva(at)uva.sk

Ostatné podnety, návrhy a podania možno podať:

poštou na adresu:

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

elektronicky: podatelna(at)uva.sk, uva(at)uva.sk

telefonicky: 045/5240031,  045/5240011,   02/48212912

telefaxom:  045/5240050, 02/48212999

Miesto, lehota a spôsob podania  opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (ustanovenie § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Opravné prostriedky v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 211/2000 Z. z.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 211/2000 Z. z. podať odvolanie.

Miesto podania opravného prostriedku:

Úrad vládneho auditu T. G. Masaryka 10 960 01 Zvolen

Lehota podania opravného prostriedku:

15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa ustanovenia § 17 zákona  č. 211/2000 Z. z. 

Spôsob podania opravného prostriedku:

Písomne.

Rozhodovanie o opravnom prostriedku:

O odvolaní rozhoduje Ministerstvo financií SR. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia odvolania ÚVA. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia:

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa  ustanovení § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené:

Nie sú stanovené.

Opravné prostriedky v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Proti rozhodnutiu v správnom konaní je podľa ustanovenia § 53 a  § 54  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie. Odvolanie má podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok.

Miesto podania opravného prostriedku:  

Miesto podania opravného prostriedku je určené podľa miesta vydania rozhodnutia:

  Úrad vládneho auditu, pracovisko Zvolen, Oddelenie správneho konania, T. G. Masaryka 10, P.O.BOX 194,  960 01 Zvolen

  Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava,  Oddelenie správneho konania, Drieňová 34, 826 50 Bratislava 29

  Úrad vládneho auditu, pracovisko Košice, Oddelenie správneho konania, Tomášikova 35, 040 01 Košice

Lehota podania opravného prostriedku:

15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Spôsob podania opravného prostriedku:

Písomne, ústne do zápisnice, elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom (treba doplniť písomne alebo ústne do troch dní). Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Rozhodovanie o opravnom prostriedku:

O opravnom prostriedku rozhoduje Ministerstvo financií SR.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia:

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené pri preskúmaní rozhodnutia súdom:

Pri rozhodnutí správneho orgánu vydaného v správnom konaní je žalovaným správny orgán, ktorý rozhodol v poslednom stupni.

Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napadá, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napadá, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí.

Žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná.

Žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť.

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať (ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 211/2000 Z. z.)

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

poštou na adresu: 

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

elektronicky:  info@uva.sk

telefonicky : 045/5240031,  045/5240011,   02/48212912

telefaxom: fax : 045/5240050, 02/48212999

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

Zostavenie žiadosti

Žiadosť je považovaná za úplnú, ak obsahuje nasledovné náležitosti:

1. názov povinnej osoby 2. meno, priezvisko, názov  alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo 3. presné vymedzenie požadovaných informácií 4. návrh spôsobu sprístupnenia informácií

Požadované informácie sprístupňuje ÚVA v závislosti od ich charakteru a podľa návrhu žiadateľa ústne, telefonicky, poštou, faxom, elektronickou poštou, nahliadnutím do spisov vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami.

Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie napísanej slepeckým (Braillovým) písmom. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci-Blind“.

Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie napísanej zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Lehoty na vybavenie žiadosti

Lehotou pre vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií je do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (doplnenia predpísaných náležitostí) a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Zo závažných dôvodov je možné uvedenú lehotu predĺžiť najviac o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

Predĺženie lehoty oznámi ÚVA žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím 8 dňovej lehoty resp. 15 dňovej lehoty ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

Ak ÚVA poskytne žiadateľovi požadované informácie v požadovanom rozsahu, požadovaným alebo dohodnutým spôsobom a v zákonom určenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v príslušnom spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.

Ak ÚVA žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá, ak bola žiadosť odložená z dôvodu jej neúplnosti a nedoplnenia chýbajúcich náležitostí žiadateľom.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií je uvedený v Sadzobníku úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa  ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.

Postup ÚVA pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Podávanie sťažností

Sťažnosť možno podať v listinnej podobe:

poštou na adresu:

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

v elektronickej podobe e-mailom: staznosti(at)uva.sk

v elektronickej podobe prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy

telefaxom: fax : 045/5240050, 02/48212999

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí byť sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť, ktorá neobsahuje uvedené náležitosti ÚVA odloží. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha.

Lehota na vybavenie sťažnosti

ÚVA je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť, na ktorú je vecne príslušný do 60 pracovných dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie môže riaditeľ ÚVA predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní.

Vybavenie sťažnosti

Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi poštovou prepravou (doporučenou zásielkou). V oznámení ÚVA uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

Postup ÚVA pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Podávanie petícií

Petície možno podať poštou na adresu:

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

elektronicky: (podpísaná zaručeným elektronickým podpisom):  podatelna(at)uva.sk, uva(at)uva.sk

Petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, zástupca k týmto údajom pripojí svoj podpis.

Lehota na vybavenie petície

ÚVA je povinný prešetriť, vybaviť petíciu a písomne oznámiť výsledok vybavenia petície, na ktorú je vecne príslušný do 30 pracovných dní od doručenia. Ak nie je možné vybaviť petíciu v lehote do 30 pracovných dní od jej doručenia, ÚVA je povinný vybaviť petíciu v ďalšej lehote 30 pracovných dní.

Vybavenie petície

Výsledok vybavenia petície sa oznamuje písomne doporučenou zásielkou.

Postup ÚVA  pri vybavovaní ostatných podaní, ktoré nie sú žiadosťami, sťažnosťami a petíciami

Ostatné podnety, návrhy  a podania možno podať poštou na adresu:

Úrad vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

P.O.BOX 194

960 01 Zvolen

osobne: na referáte správy pracoviska v Bratislave, vo Zvolene, v Košiciach v pracovných dňoch pondelok - štvrtok v čase  9,00 hod. – 14,00 hod., piatok v čase 9,00 hod. - 13,00 hod.

elektronicky: podatelna(at)uva.sk, uva(at)uva.sk

telefonicky: 045/5240031,  045/5240011,  02/48212912

telefaxom:  045/5240050, 02/48212999

Ak nie je vybavenie podania upravené osobitným predpisom, podanie vybaví ÚVA v lehote do 30 dní od jeho doručenia.

Ak vybavenie podania je upravené osobitným predpisom (napr.: zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o cenách a pod.), ÚVA vybaví podanie v lehote 20 dní od ukončenia vládneho auditu.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe (ustanovenie § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z.)

ÚVA koná a rozhoduje najmä podľa nasledovných právnych noriem a predpisov:

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z .z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z.

- Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška Ministerstva financií slovenskej republiky  č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

- Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník  úhrad za sprístupnenie informácií

Úrad vládneho auditu vyberá za správne úkony správne poplatky v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 1. časť Všeobecná správa, Položka 2, písm. a)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20180101

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácie

Zaručená konverzia

Úrad vládneho auditu v súlade so štvrtou časťou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 39 ods.8 a 9 zabezpečí zaručenú konverziu bezodplatne v nasledovných prípadoch:

- v prípade že, Úrad vládneho auditu vydal elektronický dokument vo formáte elektronického dokumentu, ktorý nie je v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy,

- dokumentov, ktoré vznikli z činnosti Úradu vládneho auditu,

- dokumentov, ktorých pôvodcom sú zrušené správy finančnej kontroly (Správa finančnej kontroly Bratislava, Správa finančnej kontroly Košice a Správa finančnej kontroly Zvolen), ktorých pôsobnosť prešla na Úrad vládneho auditu.

Úrad vládneho auditu v zmysle ustanovenia § 39 ods.10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov odmietne vykonať zaručenú konverziu dokumentu, ktorého nie je pôvodcom.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/305/20200101