Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Transparentnosť

Úrad vládneho auditu je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Profil verejného obstarávateľa

Úrad vládneho auditu je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie má zriadený svoj profil: Úrad pre verejné obstarávanie.

Zákazky

Prehľad zákaziek realizovaných Úradom vládneho auditu, u ktorých sa vyžaduje ich zverejnenie na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 7:30
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 8:49
Autor: admin prevod