Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ing. Mária Hudáková

vedúca odboru
Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov medzinárodných zdrojov

+ 421 45 524 00 21
+ 421 905 877 090

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

maria.hudakova@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:47
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:48
Autor: admin prevod