Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ing. Ľubica Záchenská

vedúca osobného úradu

+ 421 45 524 00 40
+ 421 908 726  423

T. G. Masaryka 10
960 01  Zvolen

lubica.zachenska@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:49
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:50
Autor: admin prevod