Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

JUDr. Jarmila Vlčková

vedúca oddelenia
Oddelenie správneho konania pracovisko Košice

+ 421 55 79 67 526

pracovisko Košice

Tomášikova 35
040 01  Košice

jarmila.vlckova@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:56
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:58
Autor: admin prevod