Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Ing. Miroslav Turček

vedúci odboru
Odbor koordinácie a plánovania vládnych auditov vlastných zdrojov

+ 421 2 48 21 29 53
+ 421 918 727  504

Drieňová 34
826 50  Bratislava 29

miroslav.turcek@uva.sk

Dátum vloženia: 18. 9. 2020 10:48
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2020 10:49
Autor: admin prevod