Úrad vládneho auditu

so sídlom vo Zvolene je rozpočtovou organizáciou zriadenou zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka

Registratúrna značka: UVA-001608/2022-5

Dátum zvesenia: 19. 10. 2022 Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli